Badanie: Czynniki upośledzające jakość życia chorych na łuszczycę cz. 3

Badanie: Czynniki upośledzające jakość życia chorych na łuszczycę cz. 3
Rate this post

Dzisiaj chciałbym zaprezentować trzeci wpis z serii opisujący ciekawe badanie zespołu naukowców z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badanie zostało opublikowane pod tytułem: „ZASTOSOWANIE OCENY JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ”.

Pierwszy wpis opisujący wyniki tych badań znajdziecie tu.

Przebadane osoby w większości tj. 53% nie odczuwały żadnego negatywnego wpływu choroby na relacje z własnymi krewnymi. Łuszczyca wpływała ujemnie na stosunki z rodziną w niewielkim lub średnim stopniu u 36% chorych, natomiast 11% pacjentów uznało ten wpływ za bardzo duży. U pacjentów, którzy odczuwali negatywny wpływ choroby na kontakty z rodziną w porównaniu z pacjentami, którzy takiego wpływu nie odczuwali, obserwowano statystycznie częściej objawy depresyjne.

Większość przebadanych pacjentów uważała, że łuszczyca w różnym stopniu wpływa negatywnie na stosunki z innymi ludźmi. Dla 46% chorych – „trochę”, dla 19% „bardzo”, a dla 6% pacjentów „bardzo mocno” choroba upośledzała kontakty z innymi osobami. Natomiast 29% chorych nie odczuwało żadnego wpływu choroby na relacje międzyludzkie. Nie stwierdzono zależności między stopniem nasilenia zmian skórnych a wpływem na stosunki z innymi osobami.

W opinii części chorych przebieg ich kariery zawodowej był uzależniony od choroby. Prawie jedna trzecia pacjentów stwierdziła, że choroba „bardzo”, a 8% osób, że „bardzo mocno” wpływała na wykonywaną pracę. Dla 39% osób wpływ łuszczycy na ich życie zawodowe był niewielki bądź umiarkowany. Blisko jedna czwarta pacjentów nie dostrzegała negatywnego oddziaływania łuszczycy na pracę. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w ciężkości stanu dermatologicznego pomiędzy grupami udzielającymi różnych odpowiedzi. Osoby, dla których łuszczyca nie wpływała lub wpływała w niewielkim stopniu na pracę i karierę zawodową, miały istotnie statystycznie lepszą jakość życia ocenianą według kwestionariusza DLQI (p < 0,001) oraz mniejszą częstość występowania objawów depresyjnych niż osoby, dla których ten wpływ był duży lub bardzo duży.

Większość pacjentów odczuwała co jakiś czas zawstydzenie z powodu łuszczycy: 41% chorych czuło skrępowanie z powodu wyglądu skóry tylko czasami, podczas gdy 35% często, a 18% bardzo często doznawało takich odczuć. Zaledwie 6% badanych nigdy nie odczuło zawstydzenia z powodu zmian skórnych. Uczucie skrępowania nie było zależne od stopnia zaawansowania łuszczycy, ponieważ wskaźnik PASI nie różnił się istotnie statystycznie w poszczególnych podgrupach chorych. Zaobserwowano natomiast istotnie niższy wskaźnik DLQI, rzadsze występowanie objawów depresyjnych (p < 0,05), u pacjentów odczuwających skrępowanie „czasami” lub „nigdy”, w porównaniu z chorymi odczuwającymi je „często” i „bardzo często”.

Łuszczyca wpływała na codzienne samopoczucie większości chorych. Stopień negatywnego oddziaływania choroby był różny: u 41% pacjentów choroba trochę zaburzała samopoczucie, u 36% bardzo zaburzała, natomiast bardzo mocno upośledzała nastrój u 14% badanych. Łuszczyca w żadnym stopniu nie wpływała na codzienne samopoczucie tylko 8% chorych. Pacjenci, u których łuszczyca powodowała nasilone dolegliwości fizyczne oraz ci z wyższym wskaźnikiem PASI, mieli istotnie gorsze samopoczucie. Stwierdzono również związek między wysoką wartością wskaźnika DLQI, świadczącym o obniżeniu jakości życia oraz częstszymi objawami depresyjnymi a pogorszeniem codziennego nastroju.

Analiza wpływu łuszczycy na poczucie własnej wartości wykazała, że u jednej trzeciej badanych choroba nieznacznie wpływała na postrzeganie siebie i ocenę własnej wartości, a u 49% w bardzo dużym stopniu. Łuszczyca w żaden sposób nie oddziaływała na poczucie własnej wartości u 18% chorych. W grupie pacjentów odczuwających w największym stopniu wpływ choroby na samoocenę stwierdzono częstsze występowanie objawów depresyjnych.

W ostatnim – czwartym wpisie przedstawię wnioski z powyższego badania.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *